Nazovite nas na +385 99 520 9444

Drypol
Košarica je prazna.
Košarica
Košarica je prazna.
×
 x 

Košarica je prazna.

Izdvajamo

Uvjeti poslovanja DryPol® sustav

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi uvjeti poslovanja ("Uvjeti poslovanja") primjenjuju se na sklapanje svih kupoprodajnih ugovora između tvrtke Elektrofyzika s.r.o., sa sjedištem br. 89, 679 13 Vavřinec, IČO: 03054721, DIČ: CZ03054721, upisan u Trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Brnu, Odjeljak C, uložak 83419 ("Prodavač") ili Michal Macháč, sa sjedištem u Vavřinec 89, 679 13, IČ 63374901 i kupca (“Kupac”) u vezi sa ili na temelju kupnje Robe iz ponude Prodavatelja u prodavateljskoj internetskoj trgovini na URL adresi: [web stranica] („Internetska trgovina“), odn. za usluge koje prodavatelj nudi i pruža kupcu u vezi s ponudom i prodajom robe.

1.2. Ovi uvjeti poslovanja su, u skladu s odredbama članka 1751 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik ("Građanski zakonik"), neodvojivi dio svakog kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Prodavatelja i Kupca putem Internet trgovina u skladu s člancima 3. i 4. ovih Uvjeta poslovanja ("Ugovor o kupnji"), osim ako se kupac i prodavatelj izričito ne dogovore o drugačijem aranžmanu.

1.3. Ako se ovim Uvjetima i odredbama ili između stranaka nije izričito drugačije dogovoreno, prava i obveze stranaka koje se odnose na Robu primjenjuju se mutatis mutandis na pružanje usluga.

1.4. Ovi uvjeti poslovanja primjenjivat će se mutatis mutandis na sklapanje svih kupoprodajnih ugovora između prodavatelja i kupca putem drugih načina komunikacije na daljinu (npr. Telefonom, faksom, e-poštom itd.), A ne samo putem internetske trgovine.

2. Specifikacija robe

Roba znači svu robu koju Prodavatelj nudi u Internet trgovini.

3. Elektronička narudžba

3.1. U svrhu ovih Uvjeta i odredbi, elektronička narudžba znači slanje narudžbe u obliku mrežnog obrasca za narudžbu na odgovarajuću URL adresu Internet trgovine. Prije slanja narudžbe, kupcu se daje mogućnost provjere i promjene ulaznih podataka unesenih u obrazac za narudžbu, slanjem narudžbe kupac daje ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora za odabrani broj paketa robe ("Naručena roba" ") po cijeni određenoj u skladu s člankom 7. obrasca za narudžbu dostavljaju se elektroničkim putem Prodavatelju.

3.2. Slanjem internetske narudžbe, Kupac zapravo prihvaća trenutnu formulaciju Poslovnih uvjeta koji vrijede za Internet trgovinu u trenutku slanja narudžbe, slaže se s ovim Uvjetima poslovanja i izjavljuje da je imao priliku pročitati ove Uvjete poslovanja prije slanja narudžba. Ovi uvjeti i odredbe dostupni su kupcu u bilo kojem trenutku na web mjestu internetske trgovine.

3.3. Kupac se slaže da će ga prodavač ili njegov ovlašteni zastupnik i / ili treća pouzdana osoba, uključujući treću pouzdanu tvrtku (prijevoznika), kontaktirati elektroničkim putem i / ili telefonom kako bi provjerio točnost unesenih podataka i dao pristanak. do otpreme naručene robe.

3.4. Telefonska provjera isporuke narudžbe - Nakon isporuke elektroničke narudžbe, naručena Roba predaje se trećoj tvrtki (prijevozniku) na dostavu Kupcu na adresu navedenu u elektroničkoj narudžbi. Odgovorni zaposlenik treće tvrtke (prijevoznika) ima pravo telefonski dogovoriti kupca s točnim datumom i vremenom isporuke naručene robe u ruke kupca.

4. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

4.1. Sam Ugovor o kupoprodaji zaključuje se u trenutku potpisivanja kupoprodajnog ugovora, preuzimanjem naručene robe od prijevoznika ili isporukom potvrde narudžbe od strane prodavatelja kupcu u elektroničkom obliku.

4.2. Ako nije drugačije naznačeno, potvrda o primitku narudžbe šalje se kupcu na adresu e-pošte upisanu u internetski obrazac za narudžbu. Od trenutka isporuke potvrde prodavateljeve narudžbe, kupac ima prava i obveze između kupca i prodavatelja, koja su definirana važećim zakonskim propisima i ovim Uvjetima poslovanja, posebno obvezu prodavatelja da nabavi i isporuči naručenu robu i kupčevu obveza preuzimanja isporučene robe i plaćanja kupoprodajne cijene.

4.3. Kupac se dogovorio s Prodavateljem da je narudžba Robe prihvatljiva od strane Prodavatelja samo ako je poslana putem Interneta putem obrasca za narudžbu u Internetskoj trgovini, unutar kojeg Kupac pristaje na ove Uvjete i odredbe odabirom odgovarajućeg polja obrasca obrazac za narudžbu. Prodavatelj ima pravo ne prihvatiti narudžbu koja nije izrađena u skladu s ovim Uvjetima poslovanja ili vratiti takvu narudžbu Kupcu na dovršenje i pružiti razuman rok. Nakon uzaludnog isteka roka, narudžba se vidi kao da nije isporučena.

4.4. Kupac i Prodavatelj ovime se slažu da su suglasnost s ovim Uvjetima poslovanja i obvezujuća potvrda prihvaćanja elektroničke narudžbe od strane Prodavatelja uvjeti za sklapanje Kupoprodajnog ugovora.

4.5. Kako bi se izbjegle sumnje, Kupoprodajni ugovor se ne zaključuje ako Kupčevu narudžbu ne prihvati Prodavatelj ili se prihvati s rezervom. Kupac priznaje da Prodavatelj nije obvezan sklopiti Kupoprodajni ugovor s Kupcem, pogotovo ako se radi o osobi koja je prethodno bitno prekršila Kupoprodajni ugovor ili ove Uvjete ili odredbe ili o osobi koja kasni s plaćanjem dospjelih obveza. prodavaču.

4.6. Prodavatelj zadržava pravo da kupcu ne dostavi odabranu Robu u iznimnim slučajevima, posebno u slučaju da je Internet trgovina pogrešno dala očito netočne ili nestandardne podatke, posebno o odabranoj Robi, njenoj cijeni ili datumu isporuke, ako je Roba rasprodana i trajno nedostupna dobavljaču. U takvim slučajevima, Prodavatelj se obvezuje vratiti Kupcu financijski iznos plaćen temeljem Ugovora o kupoprodaji.

4.7. Predmet Ugovora o kupnji su samo stavke izričito navedene u elektroničkom narudžbi na odgovarajućoj URL adresi Internet trgovine. Kupac nema pravo zahtijevati ili zakonski prisiliti bilo koju drugu robu slične ili drugačije prirode od Prodavatelja, niti je zahtijevati kao naknadu u slučaju da naručena roba trenutno nije dostupna.

5. Datum i način isporuke

5.1. Kupac je dužan telefonski se dogovoriti o točnom datumu, odnosno datumu i vremenu isporuke Naručene robe sa zaposlenikom treće osobe od povjerenja, odnosno prijevozničke tvrtke (prijevoznika). Kupac je dužan preuzeti Robu u roku dogovorenom prema prethodnoj rečenici ili prema članku 5.2. Kupac je također dužan slijediti upute dane u dokumentaciji za Robu koju dobavlja Prodavatelj.

5.2. Prodavatelj je dužan isporučiti naručenu robu po unaprijed dogovorenoj cijeni i na unaprijed dogovoreni datum, a sve u skladu s ovim Uvjetima poslovanja. Međutim, trećeg pouzdanog poduzeća (prijevoznika) kupca obavještava o datumu isporuke.

5.3. U smislu ovih Uvjeta poslovanja, otprema Robe znači predaju naručene Robe odgovornom zaposleniku treće tvrtke (prijevoznika) u svrhu isporuke Robe u ruke Kupca. Otprema robe ispunjava obvezu prodavatelja da isporuči robu kupcu. Dostava robe od strane prijevoznika kupcu može potrajati do dvadeset i pet (25) kalendarskih dana od primitka robe od prodavatelja.

5.4. Obvezu označavanja Robe Prodavatelj ispunjava ispunjavanjem dokumenata za prijevoz i dostavu koji prate Robu.

5.5. Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu kupcu najkasnije u roku od dvadeset i pet (25) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji. U slučaju da prodavatelj naručene robe ne može otpremiti u roku navedenom u prethodnoj rečenici, prodavatelj će o tome obavijestiti kupca e-poštom (e-mailom) na adresu e-pošte koju je kupac odredio u elektroničkom obrascu za narudžbu.

5.6. Kupac izjavljuje da je upoznat sa svim informacijama o isporučenoj Robi (tehnologija za elektrofizičko sušenje rastuće vlage zidom DryPol®), uvjetima sklapanja Kupoprodajnog ugovora, mogućnostima plaćanja isporučene Robe, povlačenju iz Kupoprodajnog ugovora i pravo na naknadu pripadajućih troškova kao i na iznos troškova korištenja sredstava za komunikaciju s prodavateljem.

6. Troškovi isporuke i prihvata robe

6.1. Troškove dostave / prijevoza naručene robe unutar Republike Češke i Slovačke snosi Prodavatelj i uključeni su u punu cijenu Robe utvrđenu u skladu s člankom 7. Ako je roba otpremljena u druge zemlje EU izvan Češke i Slovačke. Kupac u cijelosti otprema.

6.2. U slučaju da naručenu robu kupac više puta ne preuzme od zaposlenika ugovorne dostavne tvrtke (prijevoznika) i ne vrati je prodavaču, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe i prodavatelj ima pravo naručiti istu Robu u rukama istog Kupca. naplatiti cijenu za isporuku Robe u cijelosti uvećanu za punu cijenu za dostavu / prijevoz u skladu s cjenikom prijevoznika.

6.3. Naručena roba dostavlja se kupcu u ruke putem prijevozničke tvrtke koju odabere prodavatelj.

6.4. Troškovi isporuke Robe, ako već nisu uključeni u cijenu, uređeni su važećim cjenikom prijevozničkog poduzeća po izboru prodavatelja.

6.5. Kupac preuzima naručenu robu od zaposlenika treće tvrtke (prijevoznika), kojem će platiti naplaćenu cijenu za isporučenu robu, uključujući troškove prijevoza, pakiranja ili druge troškove u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, koji potvrđuje svojim potpisom po primitku. Kupac je dužan osigurati da je Roba stigla u dobrom stanju i neoštećena prije polaska zaposlenika prijevoznika koji je isporučio Robu.

6.6. Ako Kupac ne preuzme Robu zbog oštećenja Robe tijekom prijevoza, Kupac je dužan napisati prigovor s odgovornom osobom prijevoznika koji je isporučio Robu na temelju ovlaštenja Prodavatelja.

7. Cijena robe

7.1. Formalna specifikacija cijene

Sve cijene roba i usluga navedene na web mjestu trgovine konačne su i uključuju trenutnu stopu PDV-a bez PDV-a. U slučaju sukoba između iznosa PDV-a i trenutno važećih zakonskih propisa presudna je cijena bez PDV-a kojoj će se dodati PDV u trenutno važećem iznosu. Sve cijene izražene su u češkim krunama, osim ako nije drugačije naznačeno. Sve cijene roba i usluga vrijede samo za web mjesto internetske trgovine. Cijene koje nisu cijene slične (ili identične) robe nisu zakonski izvršive protiv prodavatelja.

7.2. Obvezujuće cijene za robu

Prodavatelj ima pravo osigurati pojedinačne količinske popuste, promotivne ili druge cijene od onih navedenih u Internet trgovini. Prodavatelj pregovara o cijenama izračunatim na taj način s Kupcem na temelju prethodnog (osobnog, telefonskog, pismenog) sporazuma. Takve pojedinačno izračunate cijene nisu pravno izvršne u drugim slučajevima. Nije moguće zakonski zatražiti niti tužiti bilo koji identičan ili sličan proizvod ako je naveden na drugim web mjestima ili u bilo kojoj drugoj reklamnoj prezentaciji kao dio bilo koje reklamne kampanje u bilo kojem obliku od drugih tvrtki ili na drugim web mjestima ili u bilo kojoj drugoj reklamnoj prezentaciji kao dio bilo koje reklamne kampanje u bilo kojem obliku u vlasništvu prodavatelja. Cijene se naplaćuju samo kupcu koji je izvršio narudžbu na jedan od načina navedenih u ovim Uvjetima poslovanja, a prodavatelj je prihvatio ovu narudžbu, a potvrdio je odgovorni zaposlenik treće dostavne tvrtke.

7.3. Trajanje i valjanost cijena

Sve cijene navedene na web mjestu Internet trgovine vrijede od trenutka objavljivanja ponude prodavatelja na web mjestu Internet trgovine do daljnjeg. Za dati Ugovor o kupoprodaji koristit će se cijene Robe i usluga koje vrijede u trenutku slanja narudžbe. Uplate za isporuku Robe izvan Češke, ostale usluge i bilo koje druge naknade prema ovim Uvjetima nisu uključene u cijenu Robe, već se naplaćuju odvojeno i ukupna konačna cijena kupnje, uključujući sve poreze i naknade, koji kupac je dužan platiti ako se zaključi Kupoprodajni ugovor, uveća za njihov iznos.

7.4. Ostale naknade

Navedene cijene naplaćuju se na ambalaži u iznosu navedenom za pojedinu Robu, osim ako u opravdanim slučajevima nije drugačije navedeno ili je drugačije ugovoreno na web mjestu Internet trgovine. Ako je mjesto isporuke treća strana (prijevoznik) kupcu izvan Češke i Slovačke:

 • naknada za prijevoz u iznosu navedenom za pojedinačnu robu u iznosu prema članku 6.4. Uvijek se naplaćuje prema navedenim cijenama robe, za koje se povećava konačni iznos koji kupac plaća;
 • cijene se određuju bez poreza, carina, osiguranja i prijevoza, koji će se kupcu posebno naplatiti (čak i za djelomično izvršenje), obično na računu prodavatelja (čiji će sadržaj odrediti prodavatelj), osim ako prodavatelj drukčije se dogovori s kupcem.

7.5. Cijene su određene bez poreza ili bez carina, osiguranja i prijevoza, koji će se kupcu posebno naplatiti (čak i za djelomično izvršenje), obično na računu prodavatelja (čiji će sadržaj odrediti prodavatelj), osim ako Prodavatelj se drugačije slaže s kupcem.

7.6. Promjene cijena robe

Prodavatelj ima pravo promijeniti cijene Robe. Potencijalni kupac je obaviješten o svakoj promjeni cijena Robe na prikladnom mjestu na web mjestu Internet trgovine. U iznimnim slučajevima, sve promjene cijena roba i usluga kupcu se dostavljaju osobno i / ili telefonom i / ili e-poštom na adresu e-pošte koju je kupac naveo u elektroničkom obliku narudžbe internetske trgovine . Međutim, promjena cijene robe ne utječe na cijenu naručene robe u skladu s kupoprodajnim ugovorima zaključenim prije ove promjene.

8. Način plaćanja roba i usluga

8.1. Prema zadanim postavkama, prodavatelj prihvaća plaćanje gotovinom samo pouzećem, koje se vrši preko odgovornog zaposlenika treće tvrtke (prijevoznika), pri čemu se cjelokupni iznos (ukupna nabavna cijena, uključujući sve troškove prijevoza i ostale troškove) vrši u gotovinom ili platnom karticom zaposleniku prijevoznika. Nabavna cijena Robe stoga se plaća po primitku Robe.

8.2. Ako se prodavač i kupac ne dogovore drugačije, drugi oblici plaćanja za naručenu robu nisu prihvatljivi.

8.3. Prodavatelj ne zahtijeva polog ili drugu sličnu uplatu od kupca.

9. Pravo na odustajanje od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga od strane Kupca - potrošača

9.1. U slučaju da je kupac potrošač, primjenjuju se posebne odredbe ovog članka 9. o pravu kupca - potrošača da odustane bez navođenja razloga iz kupoprodajnog ugovora. U slučaju ostalih kupaca, odredbe ovog članka 9. neće se primjenjivati.

9.2. Potrošači u smislu odredbi § 419 Građanskog zakonika imaju pravo jednostrano i bez navođenja razloga iz Ugovora o kupoprodaji u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od trenutka primitka Robe (osim ako se ne radi o slučaju Roba koja je modificirana prema ili Roba koja je nepovratno pomiješana s drugom robom nakon isporuke) i zahtijeva povrat sredstava, uključujući PDV plaćen za Robu, ako su Robu kupili i kupoprodajni ugovor sklopili na daljinu komunikacija (npr. putem internetske trgovine). U slučaju odustajanja Kupca od Kupoprodajnog ugovora, Kupoprodajni ugovor se otkazuje od početka.

9.3. Isporuka povlačenja iz Ugovora o kupoprodaji

Povlačenje iz Ugovora o kupoprodaji mora se poslati u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu prodavatelja ili na e-adresu prodavatelja [adresa e-pošte]. Obrazac za odustajanje od Ugovora o kupnji može se preuzeti i ispisati na mreži na web mjestu Internet trgovine

9.4. Uvjeti odustajanja od Ugovora o kupnji

Ako se kupac povuče iz kupoprodajnog ugovora, potrošač će poslati ili predati prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora, robu primljenu od njega.

9.5. Povrat novca

Ako se kupac povuče iz kupoprodajnog ugovora, prodavatelj će mu vratiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora, sva sredstva (nabavna cijena isporučene robe), uključujući troškove isporuke primljene od njega prema Kupoprodajnom ugovoru., bezgotovinski na račun koji mu je prijavljen u skladu s člankom 9.3. Prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva Kupcu prije nego što mu Kupac preda Robu ili dokaže da je Robu poslao Prodavatelju.

9.6. Troškovi odustajanja od kupoprodajnog ugovora

Svi troškovi koje kupac ima u postupku odustajanja od kupoprodajnog ugovora nisu pravno izvršni i snosi ih u cijelosti kupac. U slučaju odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, kupcu se nadoknađuje samo cijena koja je već plaćena za naručenu robu.

9.7. Dostava robe u slučaju ostvarivanja prava na odustajanje od Ugovora o kupoprodaji

Ako Kupac izvrši pravo odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, Naručena roba mora se prodatelju vratiti u neotrošeno, netaknuto stanje, uključujući svu pisanu dokumentaciju, po mogućnosti u originalnom pakiranju. Ako prodavatelj utvrdi da je vraćena Roba oštećena, nepotpuna ili na bilo koji način obezvrijeđena, ili dokumentacija nedostaje ili je nepotpuna, ima pravo smanjiti iznos koji vraća kupcu za proporcionalni dio, odgovarajući stupnju oštećenja roba. Roba se ne može vratiti prodavaču u okviru ostvarivanja prava na odustajanje od Ugovora o kupoprodaji, uređaj se može poslati samo u obliku (vrijednog) paketa. U slučaju da se Roba Kupcem pouzećem vrati natrag Prodavatelju, povlačenje iz Ugovora o kupnji stupa na snagu tek na dan isporuke Naručene robe Prodavaču natrag u obliku (vrijednog) paketa.

9.8. Prigovori - Prema jamstvenom certifikatu dajemo 30-godišnje jamstvo na uređaje sustava DryPol® za besplatnu uslugu uređaja od datuma kupnje sustava u slučaju kvara opreme u bilo kojem trenutku tijekom tog razdoblja.

Jamstvo za rad sustava daje se na razdoblje od 30 godina od datuma prodaje kupcu, označeno u poreznoj ispravi za uređaj.Proizvođač jamči besplatan servis uređaja tijekom jamstvenog razdoblja DryPol® sustav.

Obratite se prodavaču za izvangarantnu uslugu uređaja. Jamstvo pokriva samo materijalne nedostatke i proizvodne nedostatke pronađene tijekom jamstvenog razdoblja. Poštarina i pakiranje prilikom potraživanja robe koja je predmet zahtjeva

na štetu kupca. Kupac plaća prijevoz do mjesta ugradnje zahtjevanog proizvoda iz sjedišta tvrtke prema važećim tarifama ili prema dogovoru.

10. Komunikacija s prodavateljem

10.1. Komunikacija s tehničkim i prodajnim odjelom Prodavatelja, s Prodavateljem ili njegovim ovlaštenim predstavnikom odvija se telefonom i / ili putem e-pošte i / ili u pisanom obliku, u papirnatom obliku.

10.2. Komunikacija se odvija na češkom jeziku ili nakon prethodnog odobrenja od strane prodavatelja na jeziku zemlje kupca ili na jeziku prema dogovoru sklopljenom e-poštom.

10.3. Pismena komunikacija upućena Prodavaču uvijek se mora slati samo na poštansku adresu Prodavatelja navedenu u članku 1.1., Pri čemu se mora pravilno ispuniti odgovarajući obrazac, na primjer u obliku privitka koji je dostupan za preuzimanje u elektroničkom obliku na Web stranica internetske trgovine. Ako se prodavač i kupac drugačije ne dogovore, komunikacija putem druge poštanske adrese nije dopuštena i neće se uzimati u obzir.

11. Jamstveni uvjeti

11.1. Kupac nema prava na neispravne performanse ako je Roba oštećena ili obezvrijeđena na jedan od sljedećih načina:

 • mehanička oštećenja robe od strane kupca;
 • prenaponski el. mreže (vidljivo izgorjele komponente ili tiskani krugovi), osim normalnih odstupanja;
 • korištenje Robe u uvjetima koji ne odgovaraju temperaturi, prašini, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima okoliša, što izravno određuje Prodavač ili proizvođač;
 • korištenjem Robe u suprotnosti s uputama navedenim u priloženoj dokumentaciji i / ili u suprotnosti s uputama za ugradnju i puštanje u rad uređaja, koja je predana Kupcu zajedno s isporučenom Robom.
 • neprofesionalno postavljanje, rukovanje, rukovanje ili zanemarivanje brige o Robi;
 • pretjerano opterećenje ili uporaba suprotno uvjetima navedenim u dokumentaciji ili općim načelima;
 • izvođenje nekvalificirane intervencije ili promjena parametara;
 • preinake od strane kupca (bojanje, savijanje, lijepljenje itd.);
 • prirodni elementi ili viša sila;
 • ako u smislu priložene dokumentacije, koju je kupac dužan slijediti, nije umetnuta prenaponska zaštita između električnog priključka distribucijske mreže, odnosno utičnice, i priključka uređaja za napajanje, tj. utikač koji je Kupac dužan kupiti i koristiti o svom trošku.;
 • uklanjanje, pogoršanje ili pucanje brtve kojom je uređaj opremljen.

11.2. Prodavatelj je odgovoran Kupcu da je Roba u skladu s Kupoprodajnim ugovorom, posebno da nema nedostataka. Prodavatelj je posebno odgovoran kupcu za osiguravanje da Roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku sporazuma ona koja opisuje Prodavač ili proizvođač ili ih Kupac očekuje s obzirom na prirodu robe da je prikladna za svrhu koju je Prodavac naveo za njezinu upotrebu ili za koju se obično koristi takva vrsta stvari te da Roba udovoljava zahtjevima općenito obvezujućih zakonskih propisa.

11.3. Ako Ugovor o kupoprodaji zaključi kupac-potrošač, prava na nedostatke i jamstvo za kvalitetu robe uređuju se odredbama Građanskog zakonika o prodaji robe u trgovini i Zakona br. 634/1992 Coll. , O zaštiti potrošača, kako su izmijenjeni i dopunjeni potrošači ’).

11.4. Kupac, koji je potrošač, ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavio na Robi u roku od dvadeset i četiri (24) mjeseca od primitka, osim ako se stranke ne dogovore ili ne dostave prodavaču na dulje razdoblje.

12. Troškovi korištenja sredstava komunikacije

12.1. Naknade za pozive na telefonske brojeve navedene na web mjestu Internet trgovine naplaćuju se kupcu prema standardnom cjeniku telefonskih operatera.

12.2. Prodavatelj ne naplaćuje slučajne ili skrivene naknade za bilo koji od navedenih telefonskih brojeva.

13. Izvansudsko rješavanje sporova u slučaju Kupca - potrošača

13.1. Kupac, koji je potrošač u smislu odredbi § 419 Građanskog zakonika, ima pravo na izvansudsko rješavanje spora prema Kupoprodajnom ugovoru u skladu s § 20d i dalje. Zakona o zaštiti potrošača, preko Češke uprave za trgovinsku inspekciju (www.coi.cz) („CTIA“).

13.2. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora pokreće se na prijedlog Kupca-potrošača, koji se može podnijeti uglavnom u pisanom obliku, usmeno u zapisniku ili elektroničkim putem putem mrežnog obrasca navedenog na web stranici CTIA, najkasnije u roku od jedne godine od datuma ostvarivanja svog prava, koje je predmet spora, prvi put kod Prodavatelja.

13.3. Prije nastavka vansudskog rješavanja spora, kupac-potrošač dužan je prvo pokušati riješiti spor izravno s prodavateljem.

13.4. Ništa u ovom članku neće spriječiti kupca i potrošača u rješavanju bilo kojeg spora u skladu s postupkom utvrđenim u članku 16.2.

14. Zaštita osobnih podataka

14.1. Kupac prihvaća da za potrebe sklapanja Kupoprodajnog ugovora i za vrijeme potrebno za ispunjenje prava i obveza povezanih s Kupoprodajnim ugovorom, Prodavatelj prikuplja i dalje obrađuje dane osobne podatke u svojoj bazi podataka. Osobni podaci kupca pohranjuju se u skladu s važećim i važećim zakonima Češke Republike, posebno Zakonom br. 101/2000 Coll., O zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.

14.2. Obavještava se Kupac da ima pravo na pristup osobnim podacima, ispravljanje osobnih podataka, traženje objašnjenja od Prodavatelja ako sumnja da obrada osobnih podataka krši zaštitu osobnog i privatnog života Kupca ili tu osobnu podaci se obrađuju u suprotnosti sa zakonskim propisima, kako bi se zahtijevao ispravak situacije koja je u suprotnosti sa zakonskim propisima, posebno u obliku zaustavljanja rukovanja osobnim podacima, ispravljanja, dopunjavanja ili brisanja.

15. Promjene u uvjetima poslovanja i valjanost uvjeta poslovanja

15.1. Pravo na promjenu uvjeta poslovanja

Prodavatelj ima pravo promijeniti ove Uvjete poslovanja. Izmijenjeni i dopunjeni Uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objavljivanja na web mjestu Internet trgovine ili kasnijeg datuma navedenog u njima.

15.2. Valjanost ugovornih odnosa

Ugovorni odnosi nastali prije stupanja na snagu novih uvjeta poslovanja uređeni su uvjetima poslovanja koji vrijede na datum ugovornog odnosa.

16. Završne odredbe

16.1. Ovi uvjeti poslovanja, svi kupoprodajni ugovori i pravni odnosi između prodavatelja i kupca uređuju se i tumačit će se u skladu s važećim pravnim poretkom Češke Republike, posebno Građanskim zakonikom i Zakonom o zaštiti potrošača. Međutim, ovaj izbor ne oduzima kupcu-potrošaču zaštitu koju mu pružaju odredbe drugog pravnog sustava, od kojeg nije moguće odstupiti ugovorom, a koja bi se inače primjenjivala u nedostatku ovog izbora zakona.

16.2. Stranke se obvezuju riješiti sve sporove koji mogu nastati između njih u vezi s provedbom ili tumačenjem ovih Uvjeta i / ili Ugovora o kupnji pregovorima i međusobnim sporazumom. Ako se spor ne može riješiti sporazumno u roku od [trideset (30)] kalendarskih dana, a radi se o Ugovoru o kupnji sklopljenom s Kupcem koji nije potrošač, o svim sporovima koji proizlaze iz Ugovora o kupoprodaji i / ili s tim u vezi odlučit će Češki sud s mjesnom nadležnošću prema sjedištu prodavatelja.

16.3. Ako je bilo koja odredba Uvjeta ili odredbi nevaljana ili nedjelotvorna, nevaljana odredba zamijenit će se odredbom čije je značenje što bliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi. Izmjene i dopune Ugovora o kupnji ili Uvjeti poslovanja zahtijevaju pisani obrazac.

16.4. Kupoprodajni ugovor, uključujući poslovne uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.

16.5. U slučajevima kada je Kupac poduzetnik, § 558. stavak 2. Građanskog zakonika neće se primjenjivati ​​i poslovna se praksa koristi za tumačenje Ugovora o kupoprodaji tek nakon odredbi Građanskog zakonika ili drugih pravnih propisa u cjelini ( stoga te odredbe imaju prednost nad poslovnom praksom). neprisilno zakonodavstvo).

16.6. Ugovorne strane isključuju primjenu članka 1740. stavka 3. Građanskog zakonika, koji propisuje da se ugovor zaključuje čak i ako izrazi volje ugovornih strana nisu u potpunosti dogovoreni.

16.7. Kupac, koji je poduzetnik, ovim preuzima rizik od promjene okolnosti u smislu članka 1765. stavka 2. Građanskog zakonika.

16.8. U slučaju da je Kupac poduzetnik, ugovorne strane isključuju primjenu odredaba § 1799 i § 1800 Građanskog zakonika, koji reguliraju pozivanje na uvjete poslovanja u obliku ugovora, definiraju nerazumljive ili posebno nepovoljne klauzule i uvjete njihovih valjanost.

Ovi uvjeti poslovanja vrijede i stupaju na snagu od 1. rujna 2016. ____________________________________________________________________________

×

VRH